Audyt Energetyczny

 • AUDYT ENERGETYCZNY DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

  Duży przedsiebiorca:

  • zatrudniający średniorocznie 250 lub więcej pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych równy lub przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były równe lub przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

  Termin przeprowadzenia audytu:

  • do 30.09.2017

  Zasady przeprowadzania audytu:

  • audyt przeprowadza się co 4 lata,

  Cel przeprowadzenia audytu:

  • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowancyh przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

  Audyt energetyczny przedsiębirstwa:

  • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywncyh, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz: w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz transporcie, odpowiadających za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowcyh, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie , wartości rezydualnej inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

  Obowiązki przedsiębiorcy:

  • przechowywuje, do celów kontrolnych, dane dotyczace audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez 5 lat,
  • w temrinie 30 dni od dnia przeprzeprowadzenia audytu energetycznego zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przeddsiębiorstwa.

  Kara pieniężna za nie przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

  • nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzenidm roku podatkowym.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

  AUDYT ENERGETYCZNY DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW -

  AUDYT ENERGETYCZNY DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW - więcej