AUDYT ENERGETYCZNY

 • AUDYT ENERGETYCZNY

   

  Co to jest audyt energetyczny?

   Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  mającego na celu zmniejszenie:

  -koszty ogrzewania budynku

  -koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej

  -koszty wentylacji i klimatyzacji.

   

   Jaki jest cel audytu?

  Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

   

   Co powinien zawierać audyt energetyczny?

  Audyt energetyczny budynku składa się z następujących części:

  -strony tytułowej

  -karty audytu energetycznego budynku, (dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu)

  -wykazu dokumentów i danych źródłowych z których korzystał audytor oraz wytyczne i uwagi inwestora

  -inwentaryzację techniczno-budowlaną

  -ocena aktualnego stanu technicznego budynku

  -poszukiwanie i formułowanie możliwych wariantów rozwiązań(usprawnień)

  -zestawienie wskazanych rodzajów i przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wybór rozwiązania optymalnego

  -opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

   

  Komu potrzebny jest audyt?

  Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym: właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji, bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy, a więc jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej.

   

  Kto może dostać finansową pomoc na cele termomodernizacyjne?

  System finansowej pomocy na cele termo modernizacyjne budynków obejmuje przedsięwzięcia termo modernizacyjne w następujących budynkach:

  -budynków mieszkalnych wielorodzinne i jednorodzinne niezależnie od ich formy własności z wyjątkiem budynków jednostek budżetowych

  -budynków zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym(dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory).

  -budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność.

  -lokalne źródła ciepła  lub węzły cieplne i lokalne sieci ciepłownicze o mocy do 11,6MW

   

  Co możemy modernizować?

  W celu uzyskania  premii termomodernizacyjnej możemy wykonać następujące usprawnienia, które umożliwią zmniejszenie zużycia energii i obniżą koszty użytkowania budynku:

  -ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie,

  -remont lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

  -modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami,

  -modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej,

  -modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody,

  -usprawnienie systemu wentylacji,

  -wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp

   

  Kiedy możemy ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

  Inwestor ma możliwość ubiegania się o premię termomodernizacyjną pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji osiągnięte zostanie znaczące zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię. Dla budynków wymagane jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:

  -10% - gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,

  -15% - gdy po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,

  -25% - w pozostałych budynkach, 

  Dla sieci i źródeł ciepła wymagane jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:

  -zmniejszenia rocznych strat energii – co najmniej o 25%,

  -zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła w związku z likwidacją źródła i podłączeniem do sieci lokalnej – co najmniej o 20%,

  -zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

   

  Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

   

  Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy, którą inwestor, może otrzymać ze strony budżetu Państwa. Premia termomodernizacyjna:

  -nie może wynosić więcej niż 20 % wykorzystanego kredytu,

  -nie może wynosić więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,

  -nie może wynosić więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

  Premię termomodernizacyjną , czyli umorzenie części kredytu, otrzymuje inwestor, który ukończył inwestycję. Inwestor spłaca kwotę uzyskanego kredytu pomniejszoną o wielkość premii termomodernizacyjnej.  

  AUDYT ENERGETYCZNY - więcej