AUDYT ENERGETYCZNY

 

Co to jest audyt energetyczny?

 Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  mającego na celu zmniejszenie:

-koszty ogrzewania budynku

-koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej

-koszty wentylacji i klimatyzacji.

 

 Jaki jest cel audytu?

Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

 

 Co powinien zawierać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku składa się z następujących części:

-strony tytułowej

-karty audytu energetycznego budynku, (dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu)

-wykazu dokumentów i danych źródłowych z których korzystał audytor oraz wytyczne i uwagi inwestora

-inwentaryzację techniczno-budowlaną

-ocena aktualnego stanu technicznego budynku

-poszukiwanie i formułowanie możliwych wariantów rozwiązań(usprawnień)

-zestawienie wskazanych rodzajów i przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wybór rozwiązania optymalnego

-opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

 

Komu potrzebny jest audyt?

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym: właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji, bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy, a więc jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej.

 

Kto może dostać finansową pomoc na cele termomodernizacyjne?

System finansowej pomocy na cele termo modernizacyjne budynków obejmuje przedsięwzięcia termo modernizacyjne w następujących budynkach:

-budynków mieszkalnych wielorodzinne i jednorodzinne niezależnie od ich formy własności z wyjątkiem budynków jednostek budżetowych

-budynków zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym(dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, bursa szkolna, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory).

-budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących ich własność.

-lokalne źródła ciepła  lub węzły cieplne i lokalne sieci ciepłownicze o mocy do 11,6MW

 

Co możemy modernizować?

W celu uzyskania  premii termomodernizacyjnej możemy wykonać następujące usprawnienia, które umożliwią zmniejszenie zużycia energii i obniżą koszty użytkowania budynku:

-ocieplenie ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie,

-remont lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

-modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami,

-modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej,

-modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody,

-usprawnienie systemu wentylacji,

-wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp

 

Kiedy możemy ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

Inwestor ma możliwość ubiegania się o premię termomodernizacyjną pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji osiągnięte zostanie znaczące zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię. Dla budynków wymagane jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:

-10% - gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,

-15% - gdy po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,

-25% - w pozostałych budynkach, 

Dla sieci i źródeł ciepła wymagane jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:

-zmniejszenia rocznych strat energii – co najmniej o 25%,

-zmniejszenia rocznych kosztów pozyskania ciepła w związku z likwidacją źródła i podłączeniem do sieci lokalnej – co najmniej o 20%,

-zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

 

Ile wynosi premia termomodernizacyjna?

 

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy, którą inwestor, może otrzymać ze strony budżetu Państwa. Premia termomodernizacyjna:

-nie może wynosić więcej niż 20 % wykorzystanego kredytu,

-nie może wynosić więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,

-nie może wynosić więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premię termomodernizacyjną , czyli umorzenie części kredytu, otrzymuje inwestor, który ukończył inwestycję. Inwestor spłaca kwotę uzyskanego kredytu pomniejszoną o wielkość premii termomodernizacyjnej.  

powrót